Durgâ Pûjâ Navaratrî Visarjan

Durga Visarjan-1Durga Visarjan-2